Home > 찾아오시는길

- 버스 이용시 : 2번, 11번, 62-1번, 39번, 110번, 909번, 707번, 11-1번, 5-1번, 99번, 99-2번, 55번, 61번, 7790번, 7800번, 55번, 82-2번,15번

- 자가차량 이용시 : 수원역 > 농촌진흥청 > 서수원터미널(42번국도 : 인천방면)
                         안산역 > 수원방면 > 성균관대 사거리 > 서수원터미널(수원역방면)
                         과천,의왕 봉담간 고속화도로 > 서수원 IC > 서수원터미널
                         화서역 > 성균관대 방면, 인천방면 > 서수원터미널